Ogólne warunki sprzedaży

Procedura zakupu

Celem sklepu Prosto z Hiszpanii jest sprzedaż artykułów oferowanych w naszych sklepach stacjonarnych, ułatwienie odbioru lub zorganizowanie dostawy dla zamawiajcego .

Regulamin

 1. Dołączyć do Prosto z Hiszpanii może tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.
 2. Rejestracja klienta i utworzenie konta wymaga zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, wysłanie wiadomości email lub kontakt telefoniczny, osobisty.
 3. Utworzenie konta w serwisie prostozhiszpanii.com wymaga wypełnienia formularza kontaktowego przez podanie imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, nr telefonu oraz potwierdzenie pełnoletności osoby dokonującej rejestracji. Osoba wypełniająca formularz kontaktowy oświadcza przy tym, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, zapoznała się z REGULAMINEM Prosto z Hiszpanii i zobowiązuje się go przestrzegać, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób i zakresie podanym link w formularzu kontaktowym.
 4. Osoba wypełniająca formularzy przekazuje dane dobrowolnie.
 5. Po wysłaniu przez osobę dokonującą rejestracji prawidłowo wypełnionego formularza kontaktowego, dokonujemy telefonicznej weryfikacji zgłoszenia.
 6. Po pozytywnej weryfikacji i potwierdzeniu dokonania rejestracji w Serwisie, klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem rejestracji w Serwisie.
 7. Po zalogowaniu do Serwisu otrzymuje dostęp do treści publikowanych (w tym cen) oraz możliwość złożenia zamówienia na towary lub usługi prezentowane w Serwisie.
 8. Złożenie zamówienia na towary lub usługi prezentowane w Serwisie może nastąpić pocztą elektroniczną pod adresem sklep@prostozhiszpanii.com lub za pośrednictwem Serwisu po zalogowaniu.
 9. Złożenie zamówienia w Serwisie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Można wypełnić koszyk indywidualnie wybranymi produktami. Klikając na guzik „Zamawiam” przechodzi sie do podsumowania zamówienia, a następnie, klikając na guzik „Potwierdzam zamówienie”, składa zamówienie.
 10. Złożone zamówienie podlega weryfikacji pod kątem dostępności zamówionych produktów i prawidłowości złożonych oświadczeń i zgód. Po dokonaniu weryfikacji potwierdzamy wysyłając wiadomość na podany w procesie rejestracji adres e-mail.
 11. Dokonuje się ewentualnego sposobu odbioru.
 12. Następnie dokonuje wyboru sposobu płatności spośród następujących:

  • płatność przelewem na podany numer konta
  • płatność elektroniczna (płatności elektroniczne)
  • płatność przy odbiorze
 1. Ceny produktów w Serwisie zawierają podatek VAT. Ceny produktów zakładają odbiór osobisty w sklepach Prosto z Hiszpanii.

Reklamacja i zwrot towaru

 1. Prosto z Hiszpanii zobowiązuje się do dostarczenia towarów bez wad.
 2. Reklamacje dotyczące produktów należy kierować na adres e-mail: sklep@prostozhiszpanii.com . Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia poinformujemy Kupującego drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji w terminie 7 dni licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dokona zwrotu dokonanej opłaty za zamówienie przelewem na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany podczas rejestracji bądź prześle Kupującemu prawidłowo skompletowane zamówienie na swój koszt. Podstawą reklamacji i zwrotu zakupionych produktów nie może być różnica pomiędzy rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem w serwisie.

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Prosto z Hiszpanii udostępnianym w serwisie internetowym www.prostozhiszpanii.com (dalej „Serwis), którego operatorem jest Prosto z Hiszpanii z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kołobrzeska 21, 02-920 Warszawa, jednosobowa dzialaność gospodarcza NIP 5212044418.
 2. Uczestnictwo umożliwia dostęp do treści, oraz możliwość zamówienia towarów i usług prezentowanych w Serwisie.
 3. Członkostwo nie może być wykorzystywane w celach handlowych.
 4. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla: osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych; oraz podmiotów prawnych upoważnionych.
 5. Rejestracja, o której mowa , wymaga utworzenia konta w Serwisie, w tym podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr telefonu oraz potwierdzenia pełnoletności  osoby dokonującej rejestracji. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny oświadcza przy tym, że:
  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym
  • zapoznała się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać
  • zapoznała się z regulaminem Serwisu i zobowiązuje się go przestrzegać
  • wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie wskazanym przy rejestracji w Serwisie

Usługi świadczone w Serwisie

 1. Zalogowanie do Serwisu umożliwia  dostęp do treści publikowanych w Serwisie oraz możliwość złożenia zamówienia na prezentowanetowary lub usługi.
 2. Zawartość Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień. Zdjęcia produktów umieszczone w Serwisie mają charakter poglądowy, a roczniki win zamieszczone na etykietach mogą być inne niż w rzeczywistości.
 3. Złożenie zamówienia na towary lub usługi prezentowane w Serwisie może nastąpić pocztą elektroniczną pod adresem sklep@prostozhiszpanii.com lub za pośrednictwem Serwisu.
 4. Złożenie zamówienia w Serwisie odbywa się poprzez kliknięcie guzika „Zamów”, znajdującym się przy każdym produkcie w Serwisie. Powtarzając tą procedurę można wypełnić koszyk indywidualnie wybranymi produktami. W celu poprawienia lub zrealizowania zamówienia należy kliknąć przycisk „Koszyk”. Po zakończeniu składania zamówienia po kliknięciu przycisku „Do kasy” należy dokonać wyboru sposobu płatności oraz wyboru sposobu dostawy. Na końcu klikając na przycisk „Zamawiam” przechodzi się do podsumowania zamówienia, a następnie klikając na guzik „Wyślij” składa zamówienie.
 5. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez Prosto z Hiszpanii pod kątem dostępności zamówionych produktów. Po dokonaniu weryfikacji Prosto z Hiszpanii potwierdza dostępność zamówionych produktów na podany w procesie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu.
 6. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności spośród następujących:
  • płatność za pobraniem przy dostawie
  • płatność przelewem na numer konta prosto z Hiszpanii
  • płatność elektroniczna (płatności elektroniczne)

W przypadku wyboru sposobu płatności określonej w ust. 11 pkt 2 lub 3 zobowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po otrzymaniu od Prosto z Hiszpanii potwierdzenia, o którym mowa w ust. 10.

W przypadku niedokonania płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia dostępności zamówionych produktów, Prosto z Hiszpanii przysługuje prawo anulowania zamówienia.

Miejscem zawierania umów sprzedaży na podstawie zamówień składanych w Serwisie jest punkt sprzedaży Prosto z Hiszpanii, wskazany przez zamawiającego jako miejsce odbioru danego zamówienia.

O ile zamawiany produkt zawiera alkohol, zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów w stacjonarnym punkcie sprzedaży Prosto z Hiszpanii , w dni robocze w godzinach 10,30.00-19.00.

Zamawiający może odebrać zamówione produkty osobiście lub za pośrednictwem innej pełnoletniej upoważnionej przez siebie osoby lub upoważnić Prosto z Hiszpanii do dostarczenia pod wskazany przez siebie w zamówieniu adres. Zamawiajacy może też skorzystać z usług firmy kurierskiej , która odbierze zamówione produkty z w punkcie sprzedaży i dostarczy je do wskazanego w treści Zamówieniu miejsca dostawy. W takim przypadku oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru zamówionych produktów w jego imieniu.

Zamówienia doręczane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Odbiorca zobowiązany jest do weryfikacji zawartości przesyłki, co do jej stanu i zgodności z zamówieniem.

Prawo odstąpienia od umowy

Zamawiającemu będącemu konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (chyba, że wybrał sposób dostawy towaru inny niż standardowy), w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru , poprzez złożenie oświadczenia zawierającego: datę, oznaczenie sprzedawcy i jego siedzibę, numer i przedmiot zamówienia, datę złożenia zamówienia, oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz czytelny podpis kupującego. W przypadku odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. Towar dostarczony ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Reklamacja i zwrot towaru

 1. Prosto z Hiszpanii zobowiązuje się do dostarczenia towarów bez wad.
 2. Reklamacje dotyczące produktów należy kierować na adres e-mail: sklep@prostozhiszpanii.com lub Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Prosto z Hiszpanii poinformuje drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 3. Gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Prosto z Hiszpanii na swój koszt wyśle ponownie zamówienie.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Prosto z Hiszpanii-Piotr Sierpiński, REGON 146633195, z siedzibą w Warszawie, która zapewnia ochronę danych osobowych i działa zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej ich przetwarzania. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail infoprostozhiszpanii.com oraz adresem korespondencyjnym: ul. Kołobrzeska 21 , 02920 Warszawa.
 2. Dane osobowe podane w toku procesu rejestracji w Serwisie są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, o ile nie wystąpią okoliczności zobowiązujące Administratora do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa.
 3. Podanie danych osobowych w toku procesu rejestracji w Serwisie jest dobrowolnie, ale konieczne do korzystania z Serwisu.
 4. Klient ma prawo dostęp do treści swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania, ma również prawo żądać zaniechania przetwarzania podanych przez siebie danych poprzez usunięcie ich z bazy danych, jednak w takim przypadku dalsze korzystanie z Serwisu może okazać się niemożliwe, a Prosto z Hiszpanii może zaprzestać świadczenia usług.
 5. Klient ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych przekazanych Prosto z Hiszpanii w związku z usługami świadczonymi w Serwisie, przesyłając zmiany drogą mailową. W razie zaniedbania tego obowiązku Prosto z Hiszpanii może zaprzestać świadczenia usług.
 6. Dokonując rejestracji w Serwisie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Prosto z Hiszpanii w związku z korzystaniem z Serwisu.
 7. Dokonując rejestracji w Serwisie, klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Prosto z Hiszpanii jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
 8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Prosto z Hiszpanii i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu dostępu do treści publikowanych w Serwisie, realizacji zamówień, rozliczania (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 9. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe uzyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania z Serwisu nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.
 10. Podjęte czynności pozbawienia Prosto z Hiszpanii prawa do przetwarzania danych osobowych mogą wpływać na brak możliwości realizacji usług.
 11. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Prosto z Hiszpanii, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 12. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usług są przetwarzane przez okres ich świadczenia , a po ich zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dla celów podatkowo-księgowych dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia dokonania zamówienia.
 13. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.
 14. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym w przypadku rozpatrywania sporów pomiędzy Prosto z Hiszpanii, jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którymi można zapoznać się za pośrednictwem strony www.uokik.gov.pl.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Serwisu. Do zamówień złożonych przed tą datą zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie złożenia zamówienia Regulamin opublikowany w dniu r. 

PROSTO Z HISZPANII

Czy jesteś osobą pełnoletnią?
Prosto Z Hiszpanii